Spread

National Spread

Districts :350

Blocks:2200

Panchayats :25,000

Membership:3,00,000

Assam
Odisha
Bihar
Jharkhand
Telangana
Andhra Pradesh
Tamilnadu
Kerala
Rajasthan
Karnataka
Maharashtra
Madhya Pradesh
Uttar Pradesh
Uttrakhand
Haryana
Himachal Pradesh
Punjab

Bharat Gyan Vigyan Samiti
59/5, 3rd Floor,Guru Ravidas Marg,
Kalkaji, New Delhi- 110019
011- 41022141    bgvsdelhi@gmail.com